Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


استفاده از تلفن هنگام رانندگی در آریزونا

شما مجاز

این قانون معمولاً: مجاز

پارامترهایی که می توانند پاسخ شما را تغییر دهند (گزینه های خود را اینجا تنظیم کنید):

مجازات معمولی: $۱۰۰

حداقل مجازات: $۵۰

حداکثر مجازات: $۲۵۰

 

مراجع:
1. https://www.ghsa.org/state-laws/issues/distracted%20driving
2. http://www.suntecautoglass.com/arizona_cell_phone_texting_laws.html


تغییر این قانون     تاریخچه قانون     *توجه