Am I Allowed

توجه

اطلاعات ارائه شده در این سایت فقط به عنوان راهنمای در نظر گرفته شده است. قوانین توضیح داده شده ممکن است ناقص یا نادرست باشد. امیدوارم قوانین اینجا بسیار دقیق هستند ، اما این وب سایت نباید به عنوان یک جایگزین برای قوانین منتشر شده یا چاپ نشده دولت در منطقه شما شمارش شود.

هیچ کسی تا به زمان و یا حافظه برای یادگیری میلیون ها نفر از قوانین در جهان ، از این رو چرا این سایت ایجاد شد!