Am I Allowed

حفظ پارامترهای خود را

این پارامترها استفاده می شود به طور بالقوه تغییر آنچه مجاز است یا مجاز در تمام جستجوهای آینده خود را. پاسخ های شما خصوصی نگه داشته می شوند-دیگر کاربران نمی توانند آنها را ببینند.