Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


دود در انتاریو

شما مجاز

این قانون معمولاً: مجاز

پارامترهایی که می توانند پاسخ شما را تغییر دهند (گزینه های خود را اینجا تنظیم کنید):

مجازات معمولی: هشدار

حداکثر مجازات: $۱۰۰۰ CAD جرم اول ، $۵۰۰۰ CAD جرائم بیشتر

 

مراجع:
https://www.ontario.ca/page/where-you-cant-smoke-or-vape-ontario


تغییر این قانون     تاریخچه قانون     *توجه