Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


دود در New York

شما مجاز

این قانون معمولاً: مجاز

پارامترهایی که می توانند پاسخ شما را تغییر دهند (گزینه های خود را اینجا تنظیم کنید):

مجازات معمولی: از شما خواسته خواهد شد برای جلوگیری از سیگار کشیدن

حداکثر مجازات: $۲۰۰۰ USD خوب

 

مراجع:
1. https://www.health.ny.gov/publications/3402/
2. https://www.nysenate.gov/legislation/laws/PBH/1399-Q


تغییر این قانون     تاریخچه قانون     *توجه