Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


حذف درختان در City Of Sydney

شما مجاز

این قانون معمولاً: مجاز نیست

پارامترهایی که می توانند پاسخ شما را تغییر دهند (گزینه های خود را اینجا تنظیم کنید):

 

مراجع:
1. https://www.cityofsydney.nsw.gov.au/live/trees/pruning-and-removing-trees/exemptions


تغییر این قانون     تاریخچه قانون     *توجه