Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


انجام اعمال همجنسگرایی در عمان

شما مجاز

این قانون معمولاً: مجاز نیست

پارامترهایی که می توانند پاسخ شما را تغییر دهند (گزینه های خود را اینجا تنظیم کنید):

مجازات معمولی: هیچ کدام

حداقل مجازات: ۶ ماه حبس

حداکثر مجازات: ۳ سال حبس

 

مراجع:
1. The Constitutuon of Oman
2. Article 33 of the Omani Penal Code
3. http://www.equaldex.com/region/oman


تغییر این قانون     تاریخچه قانون     *توجه