Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


انجام اعمال همجنسگرایی در قطر

شما مجاز

این قانون معمولاً: مجاز نیست

پارامترهایی که می توانند پاسخ شما را تغییر دهند (گزینه های خود را اینجا تنظیم کنید):

حداکثر مجازات: مجازات اعدام

 

مراجع:
Sharia law


تغییر این قانون     تاریخچه قانون     *توجه