Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


انجام اعمال همجنسگرایی در موریتانی

شما مجاز

این قانون معمولاً: مجاز نیست

مجازات معمولی: جریمه ها ، احکام کوتاه زندان

حداکثر مجازات: مردان مسلمان درگیر شدن در رابطه جنسی همجنس گرا را می توان به مرگ سنگسار, با توجه به قانون ۱۹۸۴, هر چند هیچ کدام اعدام شده اند تا کنون. زنان در زندان صورت.

 


تغییر این قانون     تاریخچه قانون     *توجه