Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


انجام اعمال همجنسگرایی در ایران

شما مجاز

این قانون معمولاً: مجاز نیست

حداکثر مجازات: مقاربت همجنس گرا بین مردان را می توان با مرگ مجازات, و مردان را می توان برای اعمال کمتر مانند بوسیدن شلاق. زنان ممکن است شلاق خوردند.

 

مراجع:
sharia law


تغییر این قانون     تاریخچه قانون     *توجه