Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


انجام اعمال همجنسگرایی در یمن

شما مجاز

این قانون معمولاً: مجاز نیست

حداکثر مجازات: مردان متاهل را می توان توسط سنگسار برای مقاربت همجنسگرایی به مرگ محکوم کرد. مردان مجرد به صورت شلاق یا یک سال در زندان. زنان تا هفت سال زندان مواجه هستند.

 

مراجع:
1994 penal code


تغییر این قانون     تاریخچه قانون     *توجه