Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


حذف درختان در The Hills Shire

شما مجاز

این قانون معمولاً: مجاز نیست

پارامترهایی که می توانند پاسخ شما را تغییر دهند (گزینه های خود را اینجا تنظیم کنید):

حداکثر مجازات: $۱,۱۰۰,۰۰۰ AUD

 

مراجع:
1. https://www.thehills.nsw.gov.au/Services/Environmental-Management/Trees/Trees-on-Private-Land


تغییر این قانون     تاریخچه قانون     *توجه