Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


با سرعت حرکت کردن یک کودک در برزیل

شما مجاز

این قانون معمولاً: مجاز نیست

مجازات معمولی: هشدار

حداکثر مجازات: ارجاع به درمان های روانشناختی ، دوره های جهت گیری ، سایر تحریم ها

 

مراجع:
1. http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/brazil-new-law-punishes-parents-for-spanking-children-and-adolescents/


تغییر این قانون     تاریخچه قانون     *توجه