Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ใน Alaska

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

การลงโทษสูงสุด: $๕๐๐และ2คะแนน

 

อ้าง อิง:
1. https://www.ghsa.org/state-laws/issues/distracted%20driving
2. https://www.drivinglaws.org/resources/alaska-text-cell-phone-laws.html


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ