Am I Allowed

ปฏิเสธ

ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น กฎหมายที่อธิบายไว้อาจไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง หวังว่ากฎหมายที่นี่มีความถูกต้องมาก, แต่เว็บไซต์นี้ไม่ควรนับเป็นการแทนที่สำหรับกฎหมายที่เผยแพร่หรือไม่ได้ประกาศของรัฐบาลในพื้นที่ของคุณ.

ไม่มีใครมีเวลาหรือหน่วยความจำที่จะเรียนรู้ล้านของกฎหมายในโลก, ดังนั้นทำไมเว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้น!