Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ใน Arizona

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

โทษโดยทั่วไป: $๑๐๐

โทษขั้นต่ำ: $๕๐

การลงโทษสูงสุด: $๒๕๐

 

อ้าง อิง:
1. https://www.ghsa.org/state-laws/issues/distracted%20driving
2. http://www.suntecautoglass.com/arizona_cell_phone_texting_laws.html


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ