Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ใน รัฐอาร์คันซอ

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

โทษโดยทั่วไป: $๒๕๐

การลงโทษสูงสุด: $๕๐๐

 

อ้าง อิง:
1. https://www.ghsa.org/state-laws/issues/distracted%20driving
2. https://www.drivinglaws.org/arkansas.php


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ