Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ทำแท้ง ใน ประเทศซีเรีย

คุณไม่ได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: ไม่ได้รับอนุญาต

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

โทษขั้นต่ำ: จำคุก6เดือน

การลงโทษสูงสุด: 3ปีจำคุก

 

อ้าง อิง:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_law
2. https://www.womenonwaves.org/en/page/4856/abortion-law-syria


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ