Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ทำแท้ง ใน ประเทศศรีลังกา

คุณไม่ได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: ไม่ได้รับอนุญาต

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

การลงโทษสูงสุด: อายุ20ปีจำคุก

 

อ้าง อิง:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_law
2. http://asap-asia.org/country-profile-sri-lanka/


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ