Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


สละศาสนาของฉัน ใน รัฐเปรัก

คุณไม่ได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: ไม่ได้รับอนุญาต

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

โทษโดยทั่วไป: ดีหรือจำคุก

 

อ้าง อิง:
https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_religion_in_Malaysia#Apostasy_under_state_law


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ