Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ดื่มแอลกอฮอล์ ใน ออสเตรเลีย

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

โทษโดยทั่วไป: ยึด

โทษขั้นต่ำ: ยึด

การลงโทษสูงสุด: $๒๐ AUD

 

อ้าง อิง:
https://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_laws_of_Australia


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ