Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ดื่มแอลกอฮอล์ ใน ประเทศอิหร่าน

คุณไม่ได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: ไม่ได้รับอนุญาต

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

โทษโดยทั่วไป: ขนตา

การลงโทษสูงสุด: โทษประหารชีวิต

 

อ้าง อิง:
https://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_in_Iran
https://www.theguardian.com/world/2012/jun/25/iranian-pair-death-penalty-alcohol


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ