Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ตีเด็ก ใน ประเทศรัสเซีย

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

โทษโดยทั่วไป: การเลิกจ้างของครู

 

อ้าง อิง:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/School_corporal_punishment#Russia


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ