Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ตีเด็ก ใน ประเทศฟินแลนด์

คุณไม่ได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: ไม่ได้รับอนุญาต

 

อ้าง อิง:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/School_corporal_punishment#Finland


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ