Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


พาร์ค ใน North-East End Of Wentworth St., Manly, NSW

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

โทษโดยทั่วไป: $๑๑๐ AUD

โทษขั้นต่ำ: $๑๑๐ AUD

การลงโทษสูงสุด: $๑๑๐ AUD

 

อ้าง อิง:
1. http://www.rms.nsw.gov.au/roads/safety-rules/road-rules/parking.html
2. http://www.rms.nsw.gov.au/documents/roads/safety-rules/demerits-parking.pdf


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ