Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


กระทำร่วมเพศ ใน ประเทศไนเจอร์

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

 

อ้าง อิง:
* http://www.africanlii.org/node/201
* http://www.gaylawnet.com/laws/ne.htm


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ