Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


กระทำร่วมเพศ ใน ประเทศลิเบีย

คุณไม่ได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: ไม่ได้รับอนุญาต

โทษขั้นต่ำ: จำคุก1ปี

การลงโทษสูงสุด: จำคุก4ปี

 

อ้าง อิง:
* https://lgbt-rights-hrw.silk.co/


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ