Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ทำแท้ง ใน Taiwan

คุณไม่ได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: ไม่ได้รับอนุญาต

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

การลงโทษสูงสุด: จำคุก6เดือน

 

อ้าง อิง:
1. https://www.angloinfo.com/how-to/taiwan/taipei/healthcare/pregnancy-birth/termination-abortion


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ