Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ปลา ใน ประเทศนอร์เวย์

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

 

อ้าง อิง:
https://www.fiskeridir.no/English/Recreational-fishing


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ