Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


กระทำร่วมเพศ ใน ประเทศตุรกี

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

 

อ้าง อิง:
* https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2011/oct/07/ottoman-empire-secular-history-sharia


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ