Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


กระทำร่วมเพศ ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

 

อ้าง อิง:
* http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=194348


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ