Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


กระทำร่วมเพศ ใน ประเทศรัสเซีย

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

 

อ้าง อิง:
* http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=57610;p=1#p243


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ