Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ทำแท้ง ใน สหราชอาณาจักร

คุณไม่ได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: ไม่ได้รับอนุญาต

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

การลงโทษสูงสุด: จำคุกเพื่อชีวิต

 

อ้าง อิง:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_the_United_Kingdom


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ