Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


กระทำร่วมเพศ ใน ประเทศอิตาลี

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

 

อ้าง อิง:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Italy


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ