Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ทำแท้ง ใน Western Australia

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

 

อ้าง อิง:
https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Australia


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ