Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ทำแท้ง ใน ประเทศเซอร์เบีย

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

 

อ้าง อิง:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_law


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ