Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


กระทำร่วมเพศ ใน ประเทศโอมาน

คุณไม่ได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: ไม่ได้รับอนุญาต

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

โทษโดยทั่วไป: ไม่

โทษขั้นต่ำ: จำคุก6เดือน

การลงโทษสูงสุด: 3ปีจำคุก

 

อ้าง อิง:
1. The Constitutuon of Oman
2. Article 33 of the Omani Penal Code
3. http://www.equaldex.com/region/oman


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ