Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


กระทำร่วมเพศ ใน ประเทศซูดาน

คุณไม่ได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: ไม่ได้รับอนุญาต

โทษโดยทั่วไป: การเฆี่ยนและจำคุก

การลงโทษสูงสุด: ผู้กระทำผิดสามครั้งภายใต้กฎสังวาสสามารถนำไปสู่ความตาย; ความเชื่อมั่นแรกและครั้งที่สองผลในการลอยตัวและจำคุก ส่วนภาคใต้ของประเทศได้นำกฎหมายที่มีความยาวมากขึ้น

 


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ