Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


กระทำร่วมเพศ ใน ประเทศอัฟกานิสถาน

คุณไม่ได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: ไม่ได้รับอนุญาต

โทษโดยทั่วไป: ไม่มีกรณีที่รู้จักกันของประโยคเสียชีวิตได้ถูกส่งออกมาตั้งแต่สิ้นสุดกฎของ Taliban ใน๒๐๐๑

การลงโทษสูงสุด: โทษประหารชีวิต

 

อ้าง อิง:
The Afghan Penal Code does not refer to homosexual acts, but Article 130 of the Constitution allows recourse to be made to sharia law.


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ