Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


เอาต้นไม้ออก ใน The Hills Shire

คุณไม่ได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: ไม่ได้รับอนุญาต

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

การลงโทษสูงสุด: $๑,๑๐๐,๐๐๐ AUD

 

อ้าง อิง:
1. https://www.thehills.nsw.gov.au/Services/Environmental-Management/Trees/Trees-on-Private-Land


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ