Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ตีเด็ก ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

คุณไม่ได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: ไม่ได้รับอนุญาต

 

อ้าง อิง:
https://en.wikipedia.org/wiki/Child_corporal_punishment_laws#Republic_of_Congo


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ