Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ตีเด็ก ใน ประเทศสวีเดน

คุณไม่ได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: ไม่ได้รับอนุญาต

โทษโดยทั่วไป: โทษทางอาญาไม่

การลงโทษสูงสุด: จำคุก

 

อ้าง อิง:
https://en.wikipedia.org/wiki/Child_corporal_punishment_laws#Sweden
https://www.thelocal.se/20180215/sweden-urged-to-hold-parents-who-smack-children-to-account


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ