Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ตีเด็ก ใน ประเทศแคนาดา

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

โทษขั้นต่ำ: ไม่

การลงโทษสูงสุด: จำคุก10ปี

 

อ้าง อิง:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Child_corporal_punishment_laws#Canada
2. https://www.yyccriminaldefence.ca/different-types-assault-charges-canada/#:~:text=A%20summary%20conviction%20for%20sexual,less%20a%20day%20in%20prison.


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ