Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ตีเด็ก ใน บราซิล

คุณไม่ได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: ไม่ได้รับอนุญาต

โทษโดยทั่วไป: คำ เตือน

การลงโทษสูงสุด: การอ้างอิงถึงการรักษาทางจิตวิทยาหลักสูตรการวางแนวการคว่ำบาตรอื่นๆ

 

อ้าง อิง:
1. http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/brazil-new-law-punishes-parents-for-spanking-children-and-adolescents/


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ