Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


กัญชาควัน ใน New South Wales

คุณไม่ได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: ไม่ได้รับอนุญาต

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

โทษโดยทั่วไป: ยึด

โทษขั้นต่ำ: คำ เตือน

การลงโทษสูงสุด: 20หน่วยลงโทษและ/หรือ2ปีจำคุก

 

อ้าง อิง:
1. https://www.armstronglegal.com.au/criminal-law/offences/drugs/cannabis


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ