Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ปลา ใน New South Wales

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

โทษโดยทั่วไป: $๒๐๐ AUD

 

อ้าง อิง:
1. http://www.dpi.nsw.gov.au/content/archive/news-releases/fishing-and-aquaculture/2012/fishing-licence-offences
2. http://www.dpi.nsw.gov.au/fishing/recreational/recreational-fishing-fee/exemptions


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ