Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


กระทำร่วมเพศ ใน ประเทศแคนาดา

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

 

อ้าง อิง:
* http://www.thecanadianencyclopedia.com/en/article/homosexuality/


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ