Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


เมาในที่สาธารณะ ใน Scotland

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

โทษโดยทั่วไป: คำ เตือน

การลงโทษสูงสุด: £๒๐๐หรือ๕๑สัปดาห์ในคุก

 

อ้าง อิง:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Licensing_Act_1872
2. https://www.gov.scot/publications/criminal-proceedings-scotland-2017-18/pages/41/


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ