Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


เจย์วอล์ค ใน สหราชอาณาจักร

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

 

อ้าง อิง:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Jaywalking#United_Kingdom
2. http://www.highwaycode.info/rule/6


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ